ctrl c + ctrl v

Więź matka-córka. Płaszczyzna wielu znaczeń. Punkt zetknięcia wielu płaszczyzn - tożsamość, seksualność, płeć, kobiecość, identyfikacja, dziedziczenie, młodość/starość, historia. Historia wyryta w rysach twarzy, zapis poszczególnych etapów psychorozwoju - Ja w Niej, Ja z Nią, Ja przeciwko Niej, Ja znowu z Nią *. Historia wspólnej i niewspólnej drogi. Pozostawione ślady zadawanych pytań: jaka dzięki Niej (przez Nią) jestem, jaka byłabym bez Niej. Historia odkrywania siebie w Niej i Jej w sobie.

W życiu każdej z nas przychodzi ten moment przełomu i odkrycia, kiedy w naszych codziennych gestach, mimice, ruchach ciała, sposobie mówienia i sposobie zachowania - dostrzegamy i uświadamiamy sobie Ją, własną matkę. W lustrzanym odbiciu widzimy coraz wyraźniej Jej, a nie własną twarz. I może to być chwila radości i dumy, a może to być też chwila odrzucenia, ucieczki i braku akceptacji.


*
  • Ja-córka W NIEJ, płód w jej brzuchu. Jednośc, całość.
  • Ja-córka Z NIĄ, pielegnowane dziecko. Matka jako pierwszy, pierwotny i jedyny przedmiot miłości i pożądania.
  • Ja-córka PRZECIWKO NIEJ - początek kształtowania własnej odrębności, konieczność odrzucenia matki w sobie jako warunek do dalszego rozwoju własnej seksualności i identyfikacji płciowej. Matkobójstwo.
  • Ja-córka ZNOWU Z NIĄ, autonomiczna istota, kobieta, w poczuciu jedności a jednocześnie własnej odrębności i niezależności.

* * *


The mother-daughter bond. The plane of many meanings. The point of contact of various planes: identity, sexuality, gender, femininity, identification, inheritance, youth/old age, history. History inscribed in facial features, the record of particular stages of psychical development: I in Her, I with Her, I against Her, I reunited with Her*. The history of common and separate paths. The remnants of questions asked: What am I like thanks to Her (because of Her)? What would I be like without Her? The history of discovering myself in Her and Her in myself.

Each of us women reaches the point in life, the breakthrough when in our everyday gestures, facial expressions, body movements, the way of speaking and behaving we discover and become aware of Her, our own mother. In the mirror image we can see, ever more clearly, Her face rather than our own. It can be a moment of pride and joy, or it can be a moment of denial, escape and rejection.

So far, 50 women aged 3 to 79 years have participated in the project, which makes a total of 25 pairs of portraits.

 

© 2009 Patrycja mic